Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Oferty inwestycyjne zobacz archiwum »

25 listopada 2013 16:04

Prośba o złożenie oferty przy zamówieniu poniżej 14.000,00 EURO na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie okresie od 02.01.2014r. do 15.07.2014r.

Prośba o złożenie oferty przy zamówieniu poniżej 14.000,00 EURO na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości                 i porządku w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  w Puszczykowie okresie od 02.01.2014r. do 15.07.2014r.

          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie prosi o złożenie oferty na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Wycenę proszę przygotować  w oparciu  o załączony Formularz ofertowy oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Termin wykonania prac w okresie od 02.01.2014r. do 15.07.2014r.

Termin składania ofert do  10.12.2013r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1                                w Puszczykowie do godz. 12.00 . Do kontaktów z oferentami uprawniona  Małgorzata Kamińska Tel. 61 8133 -461

Do oferty należy załączyć:

  1. Formularz  ofertowy
  2. KRS lub CEIDG
  1. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  2. 4.    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  1. Zaakceptowany  wzór umowy 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 25 listopada 2013 rok
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Budzyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2013 16:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Kulka
Ilość wyświetleń: 669
25 listopada 2013 16:07 (Renata Kulka) - Dodanie załącznika [umowa2020usluga20sprzatania2020141.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2013 16:06 (Renata Kulka) - Dodanie załącznika [siwz20usluga20sprzatania2020141.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2013 16:05 (Renata Kulka) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl